Lesson 4

Pokémon Indigo League

Episodes 1 to 25

Page 1 of 4

Pokemon
Pokémon Indigo League Episodes 1 to 5
Pokemon
Pokémon Indigo League Episodes 6 to 10 (October 14)
Pokemon
Pokémon Indigo League Episodes 11 to 15 (October 21)
Pokemon
Pokémon Indigo League Episodes 16 to 20 (October 28)
Pokémon
Pokémon Indigo League Episodes 21 to 25 (November 4)